Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 68
On-line: 3
Odwiedzin: 60091
Przetarg na lokal użytkowy
Data dodania: 14.09.2018
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
przy ul. ul. Norwida 8 w Skierniewicach o powierzchni 26,10 m2.


Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Norwida 8 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do dnia 01.10.2018 r. do godziny 10.00.
Oferta musi zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.,
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
- zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych).
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.) wynosi 20,00 zł. Wadium w kwocie 650,00 zł. płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 01.10.2018 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2018 r. o godzinie 13.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-miesięcznego wymiaru czynszu.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 833-31-35, 833-20-57 w. 21.

 
Przetarg
Data dodania: 17.04.2018

 
Przetarg
Data dodania: 29.01.2018

 
Przetarg na lokale mieszkalne
Data dodania: 12.12.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalach mieszkalnych:
1) przy ul. Pomologicznej 1 m. 53, o pow. użytkowej 25,90 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 1 pokój, wkład budowlany wynosi 71.640,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 71.640,00 zł.;
2) przy ul. Asnyka 9 m. 30, o pow. użytkowej 48,19 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 2 pokoje, wkład budowlany wynosi 125.640,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 125.640,00 zł.


Ww. lokale mieszkalne oglądać można, od poniedziałku do piątku, w ustalonych godzinach, po uprzednim kontakcie:
Ad.1) z działem administracji oś. 1000Lecia-1000Lecia Płd. tel. 46 832 51 49 lub 669 995 430;
Ad. 2) z działem administracji oś. Widok, tel. 46 833 73 44, 833 73 45 lub 601 401 115.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5
w Skierniewicach w godzinach:
Ad.1) 10:00, Ad.2) 10:15.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie:
Ad.1) 7.164,00 zł, Ad.2) 12.564,00 zł,
w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe SSM w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001, najpóźniej do dnia 12.01.2018 r. (z dowodem wpłaty zgłosić się do biura spółdzielni), jak również w tym samym terminie złożyć pisemne oświadczenie, że:
- zapoznali się ze stanem technicznym lokalu i akceptują go bez zastrzeżeń,
- zobowiązują się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego.
Wyżej wspomniane wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej,
- osoba, która wygrała przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w kasie spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w pokojach nr 3 i 4, lub pod nr telefonu 46 833-20-57 wew. 21 lub 33.
Uchwała Nr 24/2008 Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.06.2008 r.
w sprawie regulaminu postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej: www.skier-sm.pl

 
PRZETARG
Data dodania: 03.01.2018
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków czystości.
Do przetargu może przystąpić każda firma, która w terminie do 04.01.2018r. do godz. 10:00 złoży pisemną ofertę w podwójnej kopercie z adnotacją:
„przetarg na środki czystości” – nie otwierać przed 04.01.2018r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój Nr 5 Sekretariat.
Specyfikację warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9 lub nr 14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Przetarg na lokale użytkowe
Data dodania: 20.12.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych położonych przy:
1) ul. Norwida 2 w Skierniewicach o powierzchni 86,47 m2,
2) ul. Kopernika 5 w Skierniewicach o powierzchni 37,56 m2.


Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Norwida 2 lub przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do dnia 03.01.2018 r. do godziny 10:00.
Oferta musi zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.,
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
- zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych).
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.) wynosi:
Ad 1) 20,00 zł. Wadium w kwocie 2.000,00 zł płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 03.01.2018 r. do godziny 10:00.
Ad 2) 20,00 zł. Wadium w kwocie 9:00,00 zł płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 03.01.2018 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2018 r. o godzinie 13:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 833-31-35, 833-20-57 w. 21

 
Przetarg
Data dodania: 30.11.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na zakup i dostawę artykułów biurowych, akcesorii do komputerów, drukarek i kserokopiarek oraz środków czystości. Do przetargu może przystąpić każda firma, która
w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00 złoży pisemną ofertę z adnotacją:
- pierwszy przetarg - „materiały biurowe” godz. 11:00,
- drugi przetarg - „akcesoria do komputerów, drukarek i kserokopiarek” godz.11:15
- trzeci przetarg - „środki czystości” godz.11:30
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój Nr 5 Sekretariat.
Specyfikację warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9 lub nr 14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Przetarg na lokale mieszkalne
Data dodania: 03.11.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalach mieszkalnych:
1) przy ul. Kopernika 7 m. 3, o pow. użytkowej 48,17 m2, mieszkanie szczytowe, położone na I piętrze, 3 pokoje, wkład budowlany wynosi 141.200,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 141.200,00 zł.
2) przy ul. Pomologicznej 1 m. 53, o pow. użytkowej 25,90 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 1 pokój, wkład budowlany wynosi 79.600,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 79.600,00 zł.
3) przy ul. Asnyka 9 m. 30, o pow. użytkowej 48,19 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 2 pokoje, wkład budowlany wynosi 139.600,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 139.600,00 zł.


Ww. lokale mieszkalne oglądać można, od poniedziałku do piątku, w ustalonych godzinach, po uprzednim kontakcie:
Ad.1) i 2) z działem administracji oś. 1000Lecia - 1000Lecia Płd. tel. 46 832 51 49 lub 669 995 430;
Ad. 3) z działem administracji oś. Widok, tel. 46 833 73 44, 833 73 45 lub 601 401 115.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach w godzinach:
Ad.1) 10:00, Ad.2) 10:15, Ad.3) 10:30.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie:
Ad.1) 14.120,00 zł, Ad.2) 7.960,00 zł, Ad.3) 13.960,00 zł.,
w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe SSM w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001, najpóźniej do dnia 08.12.2017 r. (z dowodem wpłaty zgłosić się do biura spółdzielni), jak również w tym samym terminie złożyć pisemne oświadczenie, że:
- zapoznali się ze stanem technicznym lokalu i akceptują go bez zastrzeżeń,
- zobowiązują się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego.
Wyżej wspomniane wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej,
- osoba, która wygrała przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w kasie spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w pokojach nr 3 i 4, lub pod nr telefonu 46 833-20-57 wew. 21 lub 33.
Uchwała Nr 24/2008 Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.06.2008 r.
w sprawie regulaminu postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej: www.skier-sm.pl

 
Przetarg na lokal użytkowy
Data dodania: 14.11.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
przy ul. Norwida 8 w Skierniewicach o powierzchni 51,90 m2,


Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Norwida 8 o pow. 51,90 m2 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do dnia 29.11.2017 r. do godziny 10:00
Oferta musi zawierać :
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.,
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
- zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych).
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.) wynosi 20,00 zł.
Wadium w kwocie 1.300,00 zł. płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 29.11.2017 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017 r. o godzinie 13:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 833-31-35, 833-20-57 w. 21

 
Przetarg na lokale użytkowe
Data dodania: 03.11.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych położonych przy:
1) ul. Norwida 2 w Skierniewicach o powierzchni 170,40 m2
2) ul. Cichej 2 w Skierniewicach o powierzchni 45,88 m2.


Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Norwida 2 o pw. 170,40 m2 lub przy ul. Cichej 2 o pow. 45,88 m2 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do dnia 22.11.2017 r. do godziny 10.00
Oferta musi zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.,
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
- zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych).
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.) wynosi:
Ad 2) 17,00 zł. Wadium w kwocie 3.500,00 zł. płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 22.11.2017 r. do godziny 10.00.
Ad 3) 10,00 zł. Wadium w kwocie 570,00 zł płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 22.11.2017 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2017 r. o godzinie 13.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 833-31-35, 833-20-57 w. 21

 

<< 1 z 14 >>

[wróć do przetargów]

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9-12 ; 13-16
wtorek - piątek: 7-10 ; 11-13

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY