Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 32
On-line: 11
Odwiedzin: 1666
Przetarg na zakup i dostawę artykułów biurowych, akcesorii do komputerów, drukarek i kserokopiarek oraz środków czystości
Data dodania: 29.11.2018
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na zakup i dostawę artykułów biurowych, akcesorii do komputerów, drukarek i kserokopiarek oraz środków czystości. Do przetargu może przystąpić każda firma, która w terminie do 14.12.2018 r. do godz. 10:00 złoży pisemną ofertę z adnotacją:

- pierwszy przetarg - „materiały biurowe” godz. 11:00,
- drugi przetarg - „akcesoria do komputerów, drukarek i kserokopiarek” godz. 11:15
- trzeci przetarg - „środki czystości” godz. 11:30

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój Nr 5 Sekretariat.
Specyfikację warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9 lub nr 14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Przetarg na lokal mieszkalny
Data dodania: 25.09.2018
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności
n/w lokalu mieszkalnego:
o pow. użytkowej 24,70 m2
mieszkanie środkowe, położone na III piętrze, jeden pokój
przy ul. Mszczonowskiej 31 m. 15
wkład budowlany wynosi 69.100,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 69.100,00 zł.


Ww. lokal mieszkalny oglądać można od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie z działem administracji oś. 1000-Lecia i 1000-Lecia Płd. tel. 46 832 51 49 lub 669 995 430 w ustalonych godzinach.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 6.910,00 zł. w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001 najpóźniej do dnia 26.10.2018 r. (z dowodem wpłaty zgłosić się do biura spółdzielni), jak również w tym samym terminie złożyć na piśmie oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem technicznym lokalu i akceptują go bez zastrzeżeń oraz że zobowiązują się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego.
Wyżej wspomniane wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej,
- osoba, która wygrała przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w kasie spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w pokojach nr 3 i 4, lub pod nr telefonu 46 833-20-57 wew. 21 lub 33.
Uchwała Nr 24/2008 Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.06.2008 r. w sprawie regulaminu postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej: www.skier-sm.pl.

 
Przetarg na lokal użytkowy
Data dodania: 14.09.2018
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
przy ul. ul. Norwida 8 w Skierniewicach o powierzchni 26,10 m2.


Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Norwida 8 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do dnia 01.10.2018 r. do godziny 10.00.
Oferta musi zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.,
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
- zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych).
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.) wynosi 20,00 zł. Wadium w kwocie 650,00 zł. płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 01.10.2018 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2018 r. o godzinie 13.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-miesięcznego wymiaru czynszu.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 833-31-35, 833-20-57 w. 21.

 
Przetarg
Data dodania: 17.04.2018

 
Przetarg
Data dodania: 29.01.2018

 
Przetarg na lokale mieszkalne
Data dodania: 12.12.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalach mieszkalnych:
1) przy ul. Pomologicznej 1 m. 53, o pow. użytkowej 25,90 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 1 pokój, wkład budowlany wynosi 71.640,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 71.640,00 zł.;
2) przy ul. Asnyka 9 m. 30, o pow. użytkowej 48,19 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 2 pokoje, wkład budowlany wynosi 125.640,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 125.640,00 zł.


Ww. lokale mieszkalne oglądać można, od poniedziałku do piątku, w ustalonych godzinach, po uprzednim kontakcie:
Ad.1) z działem administracji oś. 1000Lecia-1000Lecia Płd. tel. 46 832 51 49 lub 669 995 430;
Ad. 2) z działem administracji oś. Widok, tel. 46 833 73 44, 833 73 45 lub 601 401 115.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5
w Skierniewicach w godzinach:
Ad.1) 10:00, Ad.2) 10:15.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie:
Ad.1) 7.164,00 zł, Ad.2) 12.564,00 zł,
w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe SSM w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001, najpóźniej do dnia 12.01.2018 r. (z dowodem wpłaty zgłosić się do biura spółdzielni), jak również w tym samym terminie złożyć pisemne oświadczenie, że:
- zapoznali się ze stanem technicznym lokalu i akceptują go bez zastrzeżeń,
- zobowiązują się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego.
Wyżej wspomniane wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej,
- osoba, która wygrała przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w kasie spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w pokojach nr 3 i 4, lub pod nr telefonu 46 833-20-57 wew. 21 lub 33.
Uchwała Nr 24/2008 Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.06.2008 r.
w sprawie regulaminu postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej: www.skier-sm.pl

 
PRZETARG
Data dodania: 03.01.2018
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków czystości.
Do przetargu może przystąpić każda firma, która w terminie do 04.01.2018r. do godz. 10:00 złoży pisemną ofertę w podwójnej kopercie z adnotacją:
„przetarg na środki czystości” – nie otwierać przed 04.01.2018r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój Nr 5 Sekretariat.
Specyfikację warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9 lub nr 14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Przetarg na lokale użytkowe
Data dodania: 20.12.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych położonych przy:
1) ul. Norwida 2 w Skierniewicach o powierzchni 86,47 m2,
2) ul. Kopernika 5 w Skierniewicach o powierzchni 37,56 m2.


Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Norwida 2 lub przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do dnia 03.01.2018 r. do godziny 10:00.
Oferta musi zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.,
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
- zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych).
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat za z.w. i c.w.) wynosi:
Ad 1) 20,00 zł. Wadium w kwocie 2.000,00 zł płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 03.01.2018 r. do godziny 10:00.
Ad 2) 20,00 zł. Wadium w kwocie 9:00,00 zł płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 03.01.2018 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2018 r. o godzinie 13:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 833-31-35, 833-20-57 w. 21

 
Przetarg
Data dodania: 30.11.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na zakup i dostawę artykułów biurowych, akcesorii do komputerów, drukarek i kserokopiarek oraz środków czystości. Do przetargu może przystąpić każda firma, która
w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00 złoży pisemną ofertę z adnotacją:
- pierwszy przetarg - „materiały biurowe” godz. 11:00,
- drugi przetarg - „akcesoria do komputerów, drukarek i kserokopiarek” godz.11:15
- trzeci przetarg - „środki czystości” godz.11:30
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój Nr 5 Sekretariat.
Specyfikację warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9 lub nr 14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Przetarg na lokale mieszkalne
Data dodania: 03.11.2017
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalach mieszkalnych:
1) przy ul. Kopernika 7 m. 3, o pow. użytkowej 48,17 m2, mieszkanie szczytowe, położone na I piętrze, 3 pokoje, wkład budowlany wynosi 141.200,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 141.200,00 zł.
2) przy ul. Pomologicznej 1 m. 53, o pow. użytkowej 25,90 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 1 pokój, wkład budowlany wynosi 79.600,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 79.600,00 zł.
3) przy ul. Asnyka 9 m. 30, o pow. użytkowej 48,19 m2, mieszkanie środkowe, położone na IV piętrze, 2 pokoje, wkład budowlany wynosi 139.600,00 zł.
cena wywoławcza wynosi 139.600,00 zł.


Ww. lokale mieszkalne oglądać można, od poniedziałku do piątku, w ustalonych godzinach, po uprzednim kontakcie:
Ad.1) i 2) z działem administracji oś. 1000Lecia - 1000Lecia Płd. tel. 46 832 51 49 lub 669 995 430;
Ad. 3) z działem administracji oś. Widok, tel. 46 833 73 44, 833 73 45 lub 601 401 115.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach w godzinach:
Ad.1) 10:00, Ad.2) 10:15, Ad.3) 10:30.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie:
Ad.1) 14.120,00 zł, Ad.2) 7.960,00 zł, Ad.3) 13.960,00 zł.,
w kasie Spółdzielni lub na konto bankowe SSM w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001, najpóźniej do dnia 08.12.2017 r. (z dowodem wpłaty zgłosić się do biura spółdzielni), jak również w tym samym terminie złożyć pisemne oświadczenie, że:
- zapoznali się ze stanem technicznym lokalu i akceptują go bez zastrzeżeń,
- zobowiązują się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego.
Wyżej wspomniane wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej,
- osoba, która wygrała przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.
Wadium osoby, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.
W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w kasie spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje uzyskać można w pokojach nr 3 i 4, lub pod nr telefonu 46 833-20-57 wew. 21 lub 33.
Uchwała Nr 24/2008 Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23.06.2008 r.
w sprawie regulaminu postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej: www.skier-sm.pl

 

<< 1 z 14 >>

[wróć do przetargów]

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9-12 ; 13-16
wtorek - piątek: 7-10 ; 11-13

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY