Zarząd Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje w dniu 15.07.2024r. godz. 10:00 w Hali Sportowej Nr 1 OSiR przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach Walne Zgromadzenie Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybór komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej,
  2. wnioskowej.
 6. Odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023r.:
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.:
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
   finansowego za 2023r.,
  4. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.,
  5. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej
  sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć:
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Omówienie projektu zmian Statutu Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej:
  1. dyskusja,
  2. przyjęcie wniosków.
 12. Zakończenie obrad.