Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Kopernika 5

ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  mieszkalnego położonego przy ul. Kpt. Hali 2 m. 45 w Skierniewicach, o pow. użytkowej 31,20 m2, pokój z wnęką kuchenną, XI piętro, mieszkanie szczytowe.

wkład budowlany wynosi 165.900,00 zł
cena wywoławcza wynosi 165.900,00 zł

Ww. lokal mieszkalny oglądać można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni, jednakże każdorazowo datę i godzinę ustalić należy indywidualnie z działem administracji os. Widok – telefon kontaktowy 46 833 73 44, 46 833 73 45 lub  +48 601 401 115.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w kwocie 16.590,00 zł na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001, w takim terminie, aby co najmniej w przeddzień przetargu tj. 22 lipca 2024 r. środki znalazły się na rachunku Spółdzielni. W tym samym terminie przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i akceptuje go bez zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego w wyznaczonym terminie. Do powyższego oświadczenia należy załączyć dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wg załącznika do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni).

Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:

  • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia o  co najmniej 1% wartości ceny wywoławczej,
  • osoba, której pierwszeństwo zostało ustalone w wyniku przetargu nie wpłaci w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.

Wadium osoby, która uzyskała przybicie zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego. W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek  bankowy maksymalnie w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może odbyć się, gdy przystąpi do niego co najmniej jeden uczestnik. Niezaoferowanie przez uczestnika przetargu postąpienia o 1% wartości powoduje nierozstrzygnięcie przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach, pokój nr 3 i 4, lub pod nr telefonu (0-46) 833-20-57 wew. 21, 33.

Regulamin postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej: www.skier-sm.pl.