Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 277
On-line: 4
Odwiedzin: 10374
 

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na zakup
i dostawę artykułów biurowych, akcesorii do komputerów, drukarek
i kserokopiarek oraz środków czystości.
Do przetargu może przystąpić każda firma, która w terminie do 17.12.2021r. do godz. 10.00 złoży pisemną ofertę z adnotacją:

- pierwszy przetarg - „materiały biurowe” godz.11.00
- drugi przetarg - „akcesoria do komputerów, drukarek i kserokopiarek” godz.11.15
- trzeci przetarg - „środki czystości” godz.11.30


w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój Nr 5 Sekretariat.
Specyfikację warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 5.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.

 

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg nieograniczony na
wynajem lokalu użytkowego położonego przy
ul. Iwaszkiewicza 13 o pow. 54,50 m2 w Skierniewicach

 

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Iwaszkiewicza 13" w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5
przy ul. Kopernika 5
do 13.12.2021r. do godziny 10.00

Oferta musi zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za media;
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
-  zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (
w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz).

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat
za media) wynosi 12,00 zł.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 800 zł.
na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001 do dnia 13.12.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021r. o godzinie 10.00 w biurze Spółdzielni przy
ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji
w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 833-31-35, 833-20-57 w. 21.

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9:30-12/13-16
wtorek - piątek: 7:30-10/11-13:30

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY