Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 85
On-line: 3
Odwiedzin: 2779
  24.01.2023r.
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075
ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

ul. Mszczonowska 34 m. 39 w Skierniewicach, pow. użytkowa 48,20 m2, I piętro, trzy pokoje, mieszkanie środkowe, wkład budowlany wynosi 241.900,00 zł.,
cena wywoławcza 241.900,00 zł., wadium w kwocie 24.190,00 zł. płatne do 23.02.2023r. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, numer kontaktowy w spawie możliwości obejrzenia lokalu administracja oś. 1000 Lecia
–  46 832 51 49 lub 669 995 430;

ul. Mszczonowska 43C m. 3 w Skierniewicach, pow. użytkowa 24,01 m2, parter,  jeden pokój, mieszkanie szczytowe, wkład budowlany wynosi 133.900,00 zł.,
cena wywoławcza 133.900,00 zł., wadium w kwocie 13.390,00 zł. płatne do 23.02.2023r. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2023r. o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni, numer kontaktowy w spawie możliwości obejrzenia lokalu administracja oś. 1000 Lecia
–  46 832 51 49 lub 669 995 430.

Wpłata wadium winna nastąpić na konto bankowe w Banku Spółdzielczym
nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001
w takim terminie, aby co najmniej w przeddzień przetargu tj. 23 lutego 2023r. środki znalazły się na rachunku Spółdzielni.
W tym samym terminie przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i akceptuje go bez zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się do wniesienia całości wymaganego wkładu budowlanego
w wyznaczonym terminie.
Do powyższego oświadczenia należy załączyć dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik).

Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia o  co najmniej 1% wartości ceny wywoławczej,
- osoba, której pierwszeństwo zostało ustalone w wyniku przetargu nie wpłaci
w wyznaczonym terminie wymaganej wysokości wkładu budowlanego lub odstąpi od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.

Wadium osoby, która uzyskała przybicie zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu budowlanego.

W przypadku osób, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek  bankowy maksymalnie w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może odbyć się, gdy przystąpi do niego co najmniej jeden uczestnik. Niezaoferowanie przez uczestnika przetargu postąpienia o 1% wartości powoduje nierozstrzygnięcie przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni  przy ul. Kopernika 5
w Skierniewicach, pokój nr 3 i 4, lub pod nr telefonu (0-46) 833-20-57 wew. 21, 33.

Regulamin postępowania przetargowego na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali znajdujących się w zasobach Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej.

  3.02.2023r.

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075
ogłasza przetarg nieograniczony
na wynajem lokalu użytkowego położonego przy
ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach o powierzchni 30,00 m2

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do 20.02.2023r. do godziny 1000

Oferta musi zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę
w przypadku osoby prawnej;
2.   Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat
za media;
 4.  Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
 5.  Oświadczenie, że oferent:

 - zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych).

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat
za media) wynosi 18,00 zł. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 700,00 zł. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001
do dnia 20.02.2023r. (w tym dniu środki winny znaleźć się na koncie Spółdzielni).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2023r. o godzinie 1000 w biurze Spółdzielni przy
ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie
7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.

Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.

Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9:30-12/13-16
wtorek - piątek: 7:30-10/11-13:30

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY