Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 162
On-line: 3
Odwiedzin: 4907
  16.06.2023r.

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg nieograniczony
na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Norwida 2 w Skierniewicach
o powierzchni 170,40 m
2

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Norwida 2 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do 16.06.2023 r. do godziny 1000

Oferta musi zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę
w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat
za media;
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
- zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,
- zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie
i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku osób fizycznych
(załącznik).

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat
za media) wynosi 19,00 zł. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie
4.000,00 zł. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001
do dnia 16.06.2023 r. (w tym dniu środki winny znaleźć się na koncie Spółdzielni).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2023r. o godzinie 1000 w biurze Spółdzielni przy
ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji
w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 833-31-35, 833-20-57  w. 21

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9:30-12/13-16
wtorek - piątek: 7:30-10/11-13:30

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY