Menu
   Dyżury

Dyżur Zarządu
Norwida 4

Każdy wtorek w godzinach
7:00 - 9:00
każdy piątek w godzinach
13:00 - 15:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul Norwida 4.

Dyżur Rady
Kopernika 5

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
16:00 - 17:00
w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Kopernika 5.

Dyżur Rady
Iwaszkiewicza 13

Każdy drugi poniedziałek miesiąca
17:00 - 18:00
w Klubie „OAZA”
przy ul. Iwaszkiewicza 13

   Statystyki
Dzisiaj: 406
On-line: 6
Odwiedzin: 3987
 

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075 ogłasza przetarg
nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach o powierzchni 48,00 m2

 

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do 28.09.2021 r. do godziny 10 00

Oferta musi zawierać :
1. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za media;
4. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
5. Oświadczenie, że oferent:
-  zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,
-  zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (
w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pobierz).

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat
za media) wynosi 15,00 zł. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 900,00 zł. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym nr 80 9297 0005 0116 3356 2002 0001
do dnia 28.09.2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2021r. o godzinie 1000 w biurze Spółdzielni przy
ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.
Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-mcznego wymiaru czynszu.

Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 833-31-35, 833-20-57 w. 21

   Dane adresowe

 

96-100 Skierniewice
Kopernika 5
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:00 - 17:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
poniedziałek: 9:30-12/13-16
wtorek - piątek: 7:30-10/11-13:30

   Newsletter

Newsletter pomaga na bieżąco śledzić najnowsze informacje pojawiające się w serwisie internetowym SSM
.


 
   Telefony - QR Code

BIURO

ADMINISTRACJA

KONSERWATORZY