RODO

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Skierniewicach ul. Kopernika 5
woj. łódzkie, tel. 46 8332057, fax 46 8334075

I N F O R M A C J A
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Mikołaja Kopernika 5 jako administrator Państwa danych osobowych jest zobowiązana do zachowania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób których dane dotyczą a także powinna zapewnić aby dane te były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia uregulowań dotyczących

  1. Przetwarzania danych wrażliwych (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, informacje o rozwiązaniu związku małżeńskiego)
  2. Udzielania lokatorom informacji telefonicznych.

Przetwarzanie danych wrażliwych dopuszczalne jest jedynie w szczególnych przypadkach wskazanych w ustawie m.in. wówczas gdy osoba, której dane te dotyczą wyrazi na to pisemną zgodę.
W związku z powyższym w przypadku załączenia danych wrażliwych w korespondencji kierowanej do Spółdzielni wymagana jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie tych danych. Wypełniony druk „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych” należy dołączyć do pisma.
W przeciwnym przypadku korespondencja zawierająca dane wrażliwe nie zostanie rozpatrzona i ulegnie zniszczeniu.
Ad. 2
Udzielanie lokatorom informacji telefonicznej (dot. między innymi wysokości opłat:
Zadłużenia, spraw mieszkaniowych) nastąpić może wyłącznie po podaniu hasła uwierzytelniającego składającego się maksymalnie z 8 znaków literowo – cyfrowych (bez znaków specjalnych). W tym celu należy przedłożyć w administracjach osiedli lub w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Mikołaja Kopernika 5 (pok. nr 5) wypełniony druk: „Zgoda na telefoniczne udzielanie informacji”
druki „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tyn danych wrażliwych”
druki „Zgoda na telefoniczne udzielanie informacji” dostępne są:
– na stronie internetowej SSM
– w Administracji osiedli Widok i Administracji Osiedla 1000 – Lecia, 1000 – Lecia Płd.
– w Sekretariacie SSM (pok. nr 5)

DO POBRANIA: